Hygeia® LIMS

(Laboratory Information Management System)

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηριακών Υπηρεσιών Υγείας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

         Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας Hygeia® LIMS, έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραμματισμού Delphi® 7, λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft® Windows (PCs ή Ma COS), τα δεδομένα και οι εφαρμογές του αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδομένων MySQL διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων, αλλά και την μελλοντική επεκτασιμότητα και παραγωγικότητα του πληροφοριακού συστήματος.

Hygeia® LIMS:

1.1.      Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων (Laboratory Information Management System), τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου παρατίθενται στην Τεχνική Περιγραφή του.

1.2.      Το Hygeia® LIMS είναι λογισμικό τελευταίας γενιάς, έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να λειτουργεί σε βάση δεδομένων MySQL και είναι ειδικά σχεδιασμένο για την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών μίας Εργαστηριακής Ιατρικής Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα, καθιστώντας το κατάλληλο για: (α) Μικροβιολογικά-Βιοπαθολογικά Εργαστήρια και (β) Διαγνωστικά Κέντρα – Πολυιατρεία οποιουδήποτε μεγέθους. Η μεθοδολογία ανάπτυξης του λογισμικού επιτρέπει την παραμετροποίησή του σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης Εργαστηριακής Πρακτικής ως επίσης και των συνεργαζόμενων Ιατρών. Οι ανάγκες των εργαστηρίων στην εποχή μας προσδιορίζονται, πλέον, ως ολοκληρωμένη κάλυψη και Παροχή Υπηρεσιών προς τους ασθενείς και όχι μόνο ως απαντητικά εξετάσεων.

1.3.      Το Hygeia® LIMS διασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, είτε μέσω του τοπικού δικτύου (intranet) ή και του διαδικτύου (internet), υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι στην τελευταία περίπτωση το Εργαστήριο ή το Διαγνωστικό Κέντρο θα διατηρεί την κατάλληλη υποδομή διασύνδεσης μέσω του διαδικτύου και συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των ανθρώπινων πόρων του.

            Το Hygeia® LIMS διαθέτει:

1.   Enterprise Resource Planning (ERP) Application, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η αυτοματοποίηση της οργάνωσης, διαδικασιών και λειτουργίας του εργαστηρίου από την Εισαγωγή των Ασθενών έως την έξοδό τους (περιλαμβανομένης της διαδικασίας αρχειοθέτησης των δεδομένων του ασθενούς και των εξετάσεών του μέχρι και την τιμολόγηση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε αυτόν), διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού και των ανθρώπινων πόρων.

Η εφαρμογή επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την/τον:

 1. Καταχώρηση (εισαγωγή) των ασθενών και ταυτόχρονη τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών υγείας και των συνοδών εργαστηριακών εξετάσεων των εργαστηρίων in Vitro.

 2. Αυτοματοποιημένη εύρεση και τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας με χρήση της συγκεκριμένης κωδικοποίησης που έχει οριστεί από το αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Υγείας,

 3. Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών υγείας σε ομάδες (panels), ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία αναζήτησή τους κατά τη διαδικασία καταχώρησης από τους χρήστες της πληροφοριακού συστήματος,

 4. Αυτοματοποίηση διαδικασιών των Εργαστηρίων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εμφάνιση αποτελεσμάτων – σύγκριση παλαιών – νέων τιμών, έγκριση αποτελεσμάτων (validations), γραφικές απεικονίσεις, σύγκλιση τιμών, Flags για πάνω και κάτω όρια, ποιοτικό έλεγχο αναλυτικών συστημάτων, εξαγωγή αναφορών σε γνωστά Format (Excel, PDF κ.α.).

 5. Διαχωρισμός δειγμάτων των ασθενών, ανάλογα με την προτεραιότητά τους σε επείγοντα και μη, δίνοντας προτεραιότητα στην εκτέλεση των επειγουσών αναλύσεων

 6. Υπολογισμός αποτελεσμάτων (υπολογιζόμενες εξετάσεις)

 7. Επισήμανση ανολοκλήρωτων εξετάσεων

 8. Επισήμανση αποτελεσμάτων απαράδεκτων, εκτός φυσιολογικών ορίων ή εκτός ορίων πανικού        

 9. Έλεγχος μέσων όρων αποτελεσμάτων ανά εξέταση σε προηγούμενες μέρες- σύγκριση με σημερινά αποτελέσματα, έλεγχος αξιοπιστίας αναλυτικών συστημάτων και αντιδραστηρίων

 10. Δυνατότητα συνολικής ή μερικής επέμβασης σε αποτελέσματα (πχ αύξηση τιμών κατά ένα ποσοστό), αναλόγως εκτιμήσεων για αποκλίσεις οφειλόμενες σε αναλυτικά συστήματα – αντιδραστήρια

 11. Διαφορετικά επίπεδα έγκρισης αποτελεσμάτων. Σε πρώτο επίπεδο έγκρισης, πραγματοποιείται σύγκριση αποτελεσμάτων με βάση τις τιμές αναφοράς της κάθε εξέτασης, προβολή του στην οθόνη με διαφορετικό χρώμα και έντονη γραφή σε περιπτώσεις αποτελεσμάτων εκτός τιμών αναφοράς

 12. Ειδικά σχεδιασμένα απαντητικά εξετάσεων με διαμόρφωση κατ΄επιλογήν του Ιατρού. Δυνατότητα πολλαπλών εκτυπώσεων (Κατά τμήμα εργαστηρίου, Κατά εξεταζόμενο, Κατά είδος ή ομάδα εξετάσεων, Αποτελέσματα που δεν έχουν ακόμα εκτυπωθεί)

 13. Αυτόματος Υπολογισμός του Δείκτη μάζας σώματος (ΒΜR)

 14. Έκδοση των κατάλληλων συνοδευτικών – παραστατικών,

 15. Παραγωγή των ετικετών αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα (barcode) των παραπεμπτικών των εργαστηριακών εξετάσεων των ασθενών στους χώρους λήψης βιολογικών υλικών, προς παραλαβή από το αρμόδιο προσωπικό. Οι ετικέτες μπορούν να εκτυπώνονται είτε στο σημείο λήψης του δείγματος, είτε στο σημείο καταχώρησης του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού

 16. Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών


 17. Έκδοση ημερησίων καταστάσεων τιμολογημένων υπηρεσιών υγείας προς έλεγχο από το οικονομικό τμήμα (λογιστήριο)

 18. Επεξεργασία και έλεγχος των χρεώσεων

 19. Επεξεργασία και έλεγχο των αποχρεωμένων υπηρεσιών υγείας από τα τμήματα Επειγόντων

 20. Έλεγχο εκκρεμών υπηρεσιών υγείας που δεν εξοφλήθηκαν από ασθενείς

 21. Έκδοση διαγνώσεων με βάση προ-διατυπωμένα υποδείγματα σύμφωνα με τη διεθνή κωδικοποίηση ICD 10

 22. Φάκελος Ιατρικού Ιστορικού των Ασθενών (τόσο από τις σχέσεις του με το Εργαστήριο, όσο και με βάση στοιχεία ιατρικού ιστορικού).

    

2.   Hygeia® AutoLoad Application, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται, η αυτοματοποιημένη και ταχεία εισαγωγή των παραπεμπτικών των ασθενών (μέσω αναγνώστη (reader) των barcode των παραπεμπτικών ή της εισαγωγής του κωδικού αριθμού αναγνώρισής του) και ανάρτηση (upload) στο μηχανογραφικό σύστημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με ταυτόχρονη παράλληλη ενημέρωση και εισαγωγή των εξετάσεων του παραπεμπτικού στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων (Laboratory Information Management System), στα αναλυτικά συστήματα του εργαστηρίου (Αναλυτές) και δυνατότητα άμεσης τιμολόγησης των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

3.   Hygeia® Email Application, ειδική εφαρμογή η οποία παρέχει τη δυνατότητα αποστολής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων (σε μορφή αρχείου PDF με όλες τις ενδείξεις αποτελεσμάτων) με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις προκαθορισμένες διευθύνσεις των συνεργαζόμενων Ιατρών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα άμεσης ανάγνωσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων των ασθενών τους, όποτε επιθυμούν. Αυτονόητο είναι ότι η αποστολή αφορά μόνον τα αποτελέσματα εξετάσεων, των οποίων έχει προηγηθεί έγκριση (validation) από τον/την υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Το Hygeia® LIMS δίδει ιδιαίτερο βάρος στα πολύ ζωτικά σημεία οργάνωσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου ή του Διαγνωστικού Κέντρου, παρέχοντας:

 • Βέλτιστη οργάνωση, αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου, επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού.
 • Αυτοματοποιημένη εύρεση & αποστολή απαντήσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 • Διανομή λειτουργικών διαδικασιών σε καθορισμένες ομάδες χρηστών, προκειμένου να μην διαχέονται οι πληροφορίες σε τμήματα στα οποία δεν είναι χρήσιμες.
 • Επέκταση του επιστημονικού υποβάθρου, παρέχοντας ολοκληρωμένες - κωδικοποιημένες διαγνώσεις και υποκατηγορίες των, ανά σύστημα ή/και μορφολογία.
 • Δυνατότητα επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος και σε άλλα τμήματα του Εργαστηρίου ή του Διαγνωστικού Κέντρου στο μέλλον, έτσι ώστε να διαχέονται οι ιατρικές πληροφορίες σε όλο το επιστημονικό προσωπικό.
 • Δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος με οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα (π.χ. λογιστικό), μέσω τεχνολογίας ηλεκτρονικών μηνυμάτων και με βάση το διεθνώς αποδεκτό πρωτόκολλο επικοινωνίας (HL7).

Με την εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος Hygeia® LIMS τα οφέλη που θα αποκομίσετε είναι συνοπτικά τα εξής:

 • Βέλτιστη οργάνωση των παραγγελιών εργαστηριακών εξετάσεων (in vitro), των ιατρικών υπηρεσιών, άμεση βελτίωση της εικόνας του Εργαστηρίου ή του Διαγνωστικού Κέντρου και των σχέσεων με τους ασθενείς.
 • Βελτίωση παραγωγικότητας. Τα τμήματα του Εργαστηρίου ή του Διαγνωστικού Κέντρου που έχουν επιφορτισθεί με την εξυπηρέτηση των Ιατρών και των Ασθενών έχουν στη διάθεσή τους, νέα πρωτοποριακά εργαλεία αυτοματοποίησης  των διαδικασιών, με ταυτόχρονη αποφυγή λαθών, επιταχύνοντας αποτελεσματικά όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, με ταυτόχρονη αποτελεσματική διαχείριση των αποτελεσμάτων των ασθενών και προσωποποίηση των ιατρικών πληροφοριών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εργαστηρίων Hygeia® LIMS

(Laboratory Information Management System):

 • User Friendly – Φιλικό στους χρήστες περιβάλλον εργασίας (interfaces) σχεδιασμένο ώστε όλες οι κύριες εντολές να εμφανίζονται σε μια οθόνη. Ο χειριστής έχει την ευχέρεια να ανατρέξει στις βασικές εντολές του λογισμικού, οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από την ροή των τρεχουσών εργασιών
 • Hygeia® AutoLoad Application. Ειδική εφαρμογή για την αυτοματοποιημένη, εύκολη και ταχύτατη εισαγωγή παραπεμπτικών στο ηλεκτρονικό σύστημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με ταυτόχρονη ανάρτησή τους στο λογαριασμό του εργαστηρίου, άμεση ενημέρωση και εισαγωγή των εξετάσεων του παραπεμπτικού στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων (Laboratory Information Management System) και στα αναλυτικά συστήματα του εργαστηρίου (Αναλυτές).
 • Hygeia® Email Application. Ειδική εφαρμογή η οποία επιτρέπει την αυτοματοποιημένη εύρεση και αποστολή [email, autosend email] αποτελεσμάτων των εξετάσεων στις προκαθορισμένες διευθύνσεις των συνεργαζόμενων Ιατρών (σε μορφή αρχείου PDF με όλες τις ενδείξεις αποτελεσμάτων), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα άμεσης ανάγνωσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων των ασθενών τους, όποτε επιθυμούν
 • Εκτύπωση γραμμωτού κώδικα (Barcode) και διαχωρισμός των δειγμάτων ανάλογα με τον αριθμό των αναλυτικών συστημάτων του εργαστηρίου ή και το είδος των δειγμάτων (Aliquoting).
 • Πλήρης και ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των ασθενών ασφαλισμένων ή μη, (καταχώρηση στοιχείων ασθενών, τιμολόγηση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων, έλεγχος ανεξόφλητων χρεώσεων ασθενών, έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, ημερησίων καταστάσεων τιμολογήσεων κλπ.)
 • Αμφίδρομη επικοινωνία - διασύνδεση με τα υπάρχοντα στο εργαστήριο αναλυτικά συστήματα και δυνατότητα διασύνδεσης στο μέλλον με όλα τα γνωστά σήμερα στην αγορά αναλυτικά συστήματα ανοικτής διασύνδεσης
 • Ειδικά σχεδιασμένα απαντητικά εξετάσεων με διαμόρφωση κατ΄επιλογήν του Ιατρού
 • Αυτοματοποιημένη εύρεση & αποστολή απαντήσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο με χρήση όλων των νέων τεχνολογιών (Τηλεταχυδρομείο (Email), Τηλεομοιότυπου (Fax) κ.α)
 • Φάκελος Ιστορικού Ασθενούς για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, με ιστορικό ασθενών, με ενσωματωμένο το πρωτόκολλο διαγνώσεων σύμφωνα με τη διεθνή κωδικοποίηση ICD 10 – ΒΜR και το πρωτόκολλο εξετάσεων LOINC.
 • Εκτύπωση Κάρτας Ασθενούς, (μεγέθους πιστωτικής κάρτας) με δικό του μοναδικό αριθμό, Barcode number και φωτογραφία του.
 • Δυνατότητα επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος και σε άλλα τμήματα και διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος με οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας HL7.
 • Διαχείριση Αποτελεσμάτων Ποιοτικού Ελέγχου αναλυτικών συστημάτων (Levey-Jennings, frequency distribution, control process), Σύγκριση Μεθόδων, Σύγκριση Τιμών (Regression Analysis)
 • Υποστήριξη περισσοτέρων του ενός (1) εργαστηρίου με μία (1) βάση δεδομένων

Τα Προϊόντα της Hygeia Informatics