Hygeia® i-EMR

(Interactive Electronic Medical Record)

Διαδραστικός Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύγχρονο Ιατρικό περιβάλλον απαιτεί την εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη αυτοματοποίηση και έλεγχο σε όλες τις διαδικασίες καθώς και την εξάπλωση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στην Υγεία. Τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα παρέχουν νέες δυνατότητες στην εξυπηρέτηση των πολιτών, διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών καθώς και οικονομία κλίμακας.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Ο Ιπποκράτης θεωρούσε ότι ο Ιατρικός Φάκελος Ασθενή θα έπρεπε να εξυπηρετεί δύο σκοπούς, να αντανακλά επακριβώς την πορεία της ασθένειας και να δίνει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της ασθένειας. Ο κλασικός ιατρικός φάκελος ασθενή αρχικά μας δίνει μια εικόνα της υγείας του ασθενή εφόσον ο τελευταίος έχει ζητήσει σε κάποια βαθμίδα περίθαλψης σχετική θεραπεία. Συνήθως, ο ιατρικός φάκελος περιέχει ευρήματα εξετάσεων, θεραπευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του ασθενή και καταχωρούνται από των γιατρό ή τους νοσηλευτές. Τα τρία είδη του ιατρικού φακέλου υγείας είναι ο «βασισμένος στο χρόνο» που όρισε ο Ιπποκράτης που καταχωρούσε τα συμπτώματα με χρονολογική σειρά, ο «ασθενοκεντρικός» που ορίστηκε το 1920 στην κλινική του Mayo κατά τον οποίο κάθε γιατρός που εξέταζε έναν ασθενή ήταν υποχρεωμένος να καταγράφει ένα σύνολο δεδομένων σχετικά με τον ασθενή και τέλος ο «προβηματοκεντρικός» τον οποίο ο Weed εισήγαγε μετά το 1960 και σύμφωνα με αυτόν, σε κάθε ασθενή χρεώνονταν κάποια προβλήματα υγείας. Στον τελευταίο για κάθε πρόβλημα κρατούνται σημειώσεις βασισμένες στην δομή SOAP, που σημαίνει Subjective δηλαδή τα παράπονα του ασθενή, Objective, οι παρατηρήσεις του γιατρού, Assessment, η διάγνωση και τέλος Plan, η θεραπευτική αγωγή.

Σύμφωνα με το preStandard ENV 13606 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) «Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (EMR-Electronic Medical Record) είναι η "αποθήκη" όλων των πληροφοριών που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Αποτελεί επομένως τη βάση της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενούς αλλά και τη βάση επιδημιολογικών ερευνών. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου όλων των παρεχομένων Ιατρικών Υπηρεσιών»

To περιεχόμενο ενός ιατρικού φακέλου περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών αλλά και έγγραφα σχετικά με την κατάσταση της υγείας ενός ασθενή (ιατρικό ιστορικό, αποτελέσματα εργαστηριακών, παρακλινικών εξετάσεων και πράξεων, φαρμακευτική και θεραπευτική αγωγή, ηλεκτροκαρδιογράφημα, καταγραφή στοιχείων νοσηλείας). Ο Ιατρικός Φάκελος του ασθενή εξαρτάται από παράγοντες, όπως τα ήθη και έθιμα των λαών, η νομοθεσία, η πολιτική και οικονομική κατάσταση των κρατών, η υλικό-τεχνολογική υποδομή τους και το επίπεδο των εμπλεκομένων στον χώρο της υγείας.

O ιατρικός φάκελος εξυπηρετεί τους παρακάτω σκοπούς:

α. Αποτελεί το σημείο αναφοράς του ασθενή. Το ατομικό αναμνηστικό, η παρούσα νόσος, τα φάρμακα, οι αλλεργίες, προηγούμενες νοσηλείες κι επεμβάσεις, καθώς επίσης εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις που προσκομίζει ο ασθενής κι εκείνες στις οποίες υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του περιλαμβάνονται σε αυτόν.

β. Λειτουργεί ως μέσον επικοινωνίας ανάμεσα στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που ασχολείται με τον ασθενή. Οδηγίες θεραπείας, διαγνώσεις, παραπεμπτικά με ειδικές οδηγίες είναι μερικά από τα πιο γνωστά θέματα που αφορούν στη διακίνηση του ιατρικού φακέλου.

γ. Χρησιμεύει ως σημείο καταγραφής της πορείας νόσου του ασθενή και των διατυπωμένων προφορικά απόψεων όσον αφορά στη διαφορική διάγνωση, τη θεραπευτική στρατηγική και τη περαιτέρω παρακολούθηση και συμπληρωματική θεραπεία. Καταγράφονται ιδέες κι εντυπώσεις για το πρόβλημα του ασθενή και την πορεία της αντιμετώπισης του προβλήματός του. Ο συνεχής εμπλουτισμός του Ιατρικού Φακέλου με Κλινικά και Εργαστηριακά δεδομένα διαθέσιμα στους έχοντες πρόσβαση σε αυτόν, δημιουργεί τον απαραίτητο «πλούτο» γνώσεων απαραίτητο για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των ασθενών.

δ. Αποθήκευση Ιατρικών Δεδομένων. Μετά το πέρας της νοσηλείας στον ιατρικό φάκελο φυλάσσονται όλα τα Κλινικά δεδομένα για μελλοντική χρήση. Ο άρτια διαμορφωμένος ιατρικός φάκελος διευκολύνει τη πρόσβαση οποιουδήποτε ιατρού ο οποίος εμπλέκεται στην παρακολούθηση και τη θεραπεία του ασθενούς. Η ψηφιοποίηση των αρχείων καταργεί την αλλοίωση τους από τη χρήση και τον χρόνο και διευκολύνει τη συλλογή δεδομένων γα την επιδημιολογία και τις κλινικές μελέτες από τον ερευνητή καθώς επίσης και την εκτίμηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις Διοικητικές Αρχές. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντική είναι η χρησιμότητα των ιατρικών πληροφοριών για τον νομικό έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ασθενή, όπως στην περίπτωση υποψίας ιατρικού λάθους.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο Διαδραστικός Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών Hygeia® i-EMR, έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραμματισμού Delphi® 7, λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft® Windows (PCs ή Ma COS), τα δεδομένα και οι εφαρμογές του αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδομένων Oracle® Database v. 11g R2, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων, αλλά και την μελλοντική επεκτασιμότητα και παραγωγικότητα του πληροφοριακού συστήματος.

Ο Hygeia® i-EMR διασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα και εικόνες που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, είτε μέσω του τοπικού δικτύου (intranet) ή και του διαδικτύου (internet), υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι στην τελευταία περίπτωση η Ιατρική Μονάδα θα διατηρεί την κατάλληλη υποδομή διασύνδεσης μέσω του διαδικτύου και συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των ανθρώπινων πόρων του.

Διασφαλίζεται η αυτοματοποίηση της οργάνωσης, διαδικασιών και λειτουργίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος από την Εισαγωγή των Ασθενών έως την έξοδό τους (περιλαμβανομένης της διαδικασίας αρχειοθέτησης των δεδομένων του ασθενούς και των εξετάσεών του μέχρι και την τιμολόγηση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε αυτόν), διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού και των ανθρώπινων πόρων.

Ο Διαδραστικός Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών Hygeia® i-EMR, είναι δομημένος στις παρακάτω ενότητες, επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την/τον:

 

 1. Καταχώρηση (εισαγωγή) των ασθενών και ταυτόχρονη τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών υγείας και των συνοδών εργαστηριακών εξετάσεων των εργαστηρίων in Vitro και in Vivo.

 2. Αυτοματοποιημένη εύρεση και τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας με χρήση της συγκεκριμένης κωδικοποίησης που έχει οριστεί από το αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Υγείας,

 3. Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών υγείας σε ομάδες, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία αναζήτησή τους κατά τη διαδικασία καταχώρησης από τους χρήστες της πληροφοριακού συστήματος,

 4. Έκδοση των κατάλληλων συνοδευτικών – παραστατικών,

 5. Παραγωγή των ετικετών αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα (barcode) των παραπεμπτικών των εργαστηριακών εξετάσεων των ασθενών στους χώρους λήψης βιολογικών υλικών, προς παραλαβή από το αρμόδιο προσωπικό,

 6. Έκδοση των κατάλληλων Βεβαιώσεων Νοσηλείας για προσκόμισή τους από τον Ασθενή στον Ασφαλιστικό του Φορέα, όταν απαιτείται,

 7. Έκδοση διαγνώσεων με βάση προ-διατυπωμένα υποδείγματα σύμφωνα με τη διεθνή κωδικοποίηση ICD 10, και πρωτόκολλο κωδικοποίησης Εξετάσεων LOINC

 8. Εισαγωγή και επεξεργασία απεικονιστικών δεδομένων προερχόμενα από Αξονικούς, Μαγνητικούς Τομογράφους, Υπερήχους, Ακτινολογικά, Παντογράφους, Μέτρηση οστικής Πυκνότητας (ΜΟΠ) κ.α..

 9. Αυτόματος Υπολογισμός του Δείκτη μάζας σώματος (ΒΜR)

 10. Δυνατότητα Εκτύπωσης Ενημερωτικού Σημειώματος Εξόδου Ασθενούς και Ενημερωτικού Σημειώματος Νοσηλείας.

 11. Παραμετροποίηση (Configuration) συστήματος. Όλα τα εργαλεία (Tools) που χρειάζεται ένας σύγχρονος Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος για την λειτουργία του.

 12. Φάκελος Ιατρικού Ιστορικού των Ασθενών (τόσο από τις σχέσεις του με την Ιατρική Μονάδα, όσο και με βάση στοιχεία ιατρικού ιστορικού).

 13. Αυτοματοποίηση διαδικασιών των Εργαστηρίων In Vitro, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εμφάνιση αποτελεσμάτων – σύγκριση παλαιών – νέων τιμών, γραφικές απεικονίσεις, σύγκλιση τιμών, Flags για πάνω και κάτω όρια, ποιοτικό έλεγχο αναλυτικών συστημάτων, εξαγωγή αναφορών σε γνωστά Format (Excel, PDF κ.α.).

 

 

Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαδραστικού Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενών Hygeia® i-EMR:

 • User Friendly – Φιλικό στους χρήστες περιβάλλον εργασίας (interfaces) σχεδιασμένο ώστε όλες οι κύριες εντολές να εμφανίζονται σε μια οθόνη. Ο χειριστής έχει την ευχέρεια να ανατρέξει στις βασικές εντολές του λογισμικού, οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από την ροή των τρεχουσών εργασιών
 • Ασφάλεια: Παρέχει πλήρη Ασφάλεια, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών ενώ καταγράφονται πλήρως όλες οι ενέργειες του Κλινικού Ιατρού(χρήστη).

Ως προς τούτο, διαθέτει:

 1.      Έλεγχο πρόσβασης, ώστε ο καθένας από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες να εκτελεί τις συγκεκριμένες λειτουργίες που του    επιτρέπονται.
 2.      Ηλεκτρονική υπογραφή, την οποία τροποποιεί μόνο ο δημιουργός της.
 3.      Ακεραιότητα δεδομένων, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να διαγραφεί ή τροποποιηθεί καμία πληροφορία μετά την καταχώρησή της.
 4.     Λογισμικό έλεγχο για την καταγραφή σε αρχείο του εξουσιοδοτημένου χρήστη που έκανε οποιαδήποτε τροποποίηση, καθώς επίσης την ώρα και το είδος της τροποποίησης.
 • Διασυνδεσιμότητα: Εξασφαλίζει κοινό περιβάλλον για όλους τους χρήστες η οποία επιτρέπει τη διανομή και την ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και την αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους ακόμη και σε διαφορετικά συστήματα.
 • Ευρύτητα-περιεκτικότητα: Εξασφαλίζει τη δυνατότητα υποστήριξης πολλών και διαφορετικών τύπων δεδομένων σε μορφή ελευθέρου κειμένου αλλά και δομημένης μορφής (πχ. Καρδιογραφήματα, ακτινογραφίες κ.α.).
 • Μεταφερσιμότητα: Ο Διαδραστικός Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών Hygeia® i-EMR μπορεί να «μεταφερθεί» και να ενσωματωθεί σε διάφορα ιδρύματα, ανεξάρτητα από το λογισμικό, την εθνική γλώσσα και το υλικό που χρησιμοποιείται.
 • Συμβατότητα: Διαχρονική, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης του ιατρικού φακέλου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
 • Επεκτασιμότητα: Δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων εφαρμογών στον ιατρικό φάκελο.
 • Διαθεσιμότητα: Είναι διαθέσιμος 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και όλες της ημέρες της εβδομάδας.

Τα Προϊόντα της Hygeia Informatics